Företagsfinansiering  /  3 apr 2019  /  1 min

Hur mycket tjänar jag på att reducera kredittiden?

I vilken grad påverkas verksamhetens ekonomi om kredittiden reduceras med sex dagar? För att ta reda på hur mycket kapital som frigörs när kredittiden minskar, börja med att räkna ut den genomsnittliga kredittiden.

Klocka och almanacka med röda, vita och gröan nålar som markerar när fakturorna ska betalas

Hur lång perioden är från faktureringstillfället till betalningstillfället har en stor inverkan på ekonomin. Den som har längre kredittid än nödvändigt binder upp kapital som i sin tur kan leda till likviditetsproblem. Genom att minska kredittiden kan företag frigöra kapital, som kan användas till att t.ex. vidareutveckla verksamheten.

Följ uträkningarna nedan för att räkna ut hur mycket du kan tjäna på att minska kredittiden.

Räkna ut din genomsnittliga kredittid 

Lämnad kredittid är ett nyckeltal som visar den genomsnittliga kredittiden som företaget erbjuder sina kunder. Räkna ut lämnad kredittid genom att summera alla befintliga kundfordringar. Sedan delar du summan av kundfordringarna med årsomsättningen. Slutligen multiplicerar du det med årets antal dagar, 365.

Lämnad kredittid = Kundfordringar / årsomsättning × 365

Ett företag som har kundfordringar på 1 MSEK och omsätter 10 MSEK har en genomsnittlig kredittid på 36,5 dagar.

Kredittid binder kapital 

Ju längre kredittiden är, desto mer kapital binder bolaget upp. För att räkna ut hur mycket du kan tjäna på att minska kredittiden, bestäm dig först för hur många dagar du vill reducera kredittiden med. Därefter multiplicerar du antal reducerade dagar med årsomsättningen. Slutligen delar du det med årets antal dagar: 365.

Hur mycket kapital som frigörs om du reducerar kredittiden med X antal dagar  =
reducerade dagar × årsomsättning / 365

Genom att reducera kredittiden med 6,5 dagar frigörs 178 082 kr. Se uträkning nedan.

6,5 dagar × 10 MSEK / 365 = 178 082 kr

Minskad kredittid ökar likviditeten

Det innebär att bolaget binder upp 178 082 kr i kundreskontran varje år. Detta är pengar som skulle kunna användas i verksamheten och generera en avkastning. Genom att minska kredittiden med 6,5 dagar har bolaget 178 082 kr att använda till att finansiera en tillväxtsatsning, anställa personal eller utveckla nya produkter eller tjänster.

Genom att minska lämnad kredittid kan du öka likviditeten. Vill du läsa mer om viktiga nyckeltal? Ladda ner vår guide om hur du förbättrar nyckeltalen som skapar ett friskt och lönsamt bolag.

Guide: Så förbättrar du dina nyckeltal

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering