Företagsfinansiering  /  13 mar 2019  /  3 min

Rekryteringsbolagen - enkla att starta, svåra att driva

Rekryteringsmarknaden beskrivs ofta som en lukrativ bransch med låga inträdesbarriärer. Att starta bolag är enkelt. Men hur lätt är det att driva? Genom att granska några årsredovisningar, får vi inblick i en bransch som präglas av finansiella utmaningar.

Rekryteringsbolagen - enkla att starta, svåra att driva

 Det råder ingen tvekan om att rekryteringsbranschen är en tillväxtmarknad. Med de senaste årens högkonjunktur har efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökat kraftigt. Samtidigt blir det allt svårare att attrahera och behålla de talanger som efterfrågas. Rekryteringsprocessen har blivit ett komplext område som arbetsgivarna gärna överlåter till externa aktörer.

Att förmedla kandidater är lukrativt och många av bolagen i branschen ökar sin omsättning år efter år. Men den som tittar närmare på årsredovisningarna, upptäcker snart en röd tråd. Låga kassor med höga personalkostnader vittnar om en del finansiella utmaningar.

En bransch med höga personalkostnader

Intäktsmodellen för rekryteringsföretag skiljer sig mellan bolagen. Vissa fördelar sitt pris på tre steg; trettio procent vid start, trettio procent vid presentation av kandidat och fyrtio procent vid anställning. Andra bolag tar en större risk, och fakturerar endast hundra procent i det fall kunden rekryterar kandidaten.

Men trots att intäktsmodellerna kan variera, är organisationsstrukturerna de samma. Verksamheterna är personalintensiva och affärsmodellen bygger på att det finns intern personal. För att få kunduppdrag behövs säljare och för att hitta kandidater krävs rekryterare. Det är näst intill omöjligt att växa utan att anställa ny personal och därför präglas branschen av relativt höga personalkostnader.

Fritt kassaflöde - en förutsättning för tillväxt

Det ständiga sökandet efter kunduppdrag och kandidater är ett pågående arbete som måste finansieras även i de perioderna där intäkterna kan utebli. Visserligen är den problematiken inte unik för rekryteringsföretag. Att betala ut löner i en nedåtgående trend är en utmaning inom många branscher. Men den blir extra påtagligt på en marknad som präglas av osäkerhet och långa betalningsvillkor.  

Efter att ha tittat närmare på flera årsredovisningar inom branschen, är det tydligt att många bolag utsätts för en stor finansiell risk. De låga inträdesbarriärerna har utformat en konkurrensutsatt marknad, där kunderna har en stark förhandlingsposition. För att få de lönsamma uppdragen hos en större kund, bör man vara beredd på att betalningsvillkoren kan uppgå till sextio eller nittio dagar. 

Med en låg kassa och höga personalkostnader kan den finansiella situationen snabbt bli förödande i de fall där intäkterna införs en tid efter det faktiska arbetet har utförts. Därför är rekryteringsföretagens största finansiella utmaning att bekosta perioden från dess att sökandet av kandidater börjar, till dess att kunden faktiskt betalar fakturan.

Factoring – passar bolag med höga kundfordringar

I vissa årsredovisningar ser man att rekryteringsbolag utnyttjar en checkkredit för att kunna finansiera dessa perioder. Men det finns bättre lösningar. Bolagen har nämligen stora kundfordringar. Problematiken är alltså inte att få kunduppdrag, utan att finansiera verksamheten under perioden mellan start och till dess att intäkten införs.

Factoring är en finansieringslösning som passar bolag som har en liten kassa, höga personalkostnader och stora kundfordringar. Genom att sälja sina kundfordringar kan bolagen frigöra kapital, och skapa en ekonomisk trygghet när intäkten senareläggs på grund av långa betalningsvillkor.

Läs mer om fördelarna med factoring och hur det skyddar företag mot kreditrisker.

 Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering