Företagsfinansiering  /  10 apr 2019  /  2 min

Vad kräver en VD av en CFO idag?

Från sifferexpert till strategisk rådgivare. De senaste åren har skillnaden mellan en traditionell och modern CFO blivit allt tydligare. Collectors VD, Martin Nossman redogör för hur ekonomichefens roll har förändrats.

Martin Nossman, VD på Collector Bank, leendes i lokalerna på Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg

Martin Nossman har arbetat inom banksektorn i större delen av sitt yrkesverksamma liv. Sedan han startade sin karriär i slutet av nittiotalet har branschen genomgått flera förändringar. Efter finanskrisen 2008 skärptes regleringen av finansmarknaden. Samtidigt har digitaliseringen gett upphov till nya innovationer som omvandlat branschen i grunden.

Även de anställdas roller har blivit mer avancerade i takt med utvecklingen. Under de senaste tio åren har Martin haft ett flertal ledande befattningar där han arbetat nära ekonomichefer. Han menar att CFO:n är en av de roller som har förändrats mest de senaste åren.

 Som CFO på en bank har du betydligt större ansvar idag än vad du hade för tjugo år sedan. Traditionellt sett har ekonomichefen fungerat som en rapporterande funktion, men idag är CFO:n direkt involverad i företagets strategiarbete.

Större krav på samtidens ekonomichefer

Många av de beslut som fattas av ledningsgruppen grundar sig på nyckeltal och analyser som tas fram av ekonomiavdelningen. För den traditionella CFO:n innebar det i princip att presentera en nulägesrapport av företagets ekonomi. Idag har det en helt annan betydelse.

Med digitala verktyg kan vi samla in mer noggrann data, vilket ger ekonomichefen rätt förutsättningar att genomföra avancerade analyser. Med dessa insikter menar Martin att CFO:n har blivit ett viktigt bollplank i det strategiska arbetet.

 Samtidens ekonomichefer är en av VD:ns viktigaste rådgivare. De har koll på omvärlden, ser vad konkurrenterna gör och samlar in data som underlag för att fatta strategiska beslut.

Ekonomichefen ansvarar inte bara längre för att rapportera hur bolaget har presterat historiskt, utan ska också kunna omvandla data till framtidsscenarier. Med sina insikter ska CFO:n kunna motivera för ledningen varför affärsmodellen bör skruvas om eller varför en konkurrent ska förvärvas.

Vilka tre kompetenser utmärker en modern CFO?

För att samarbetet mellan VD och CFO ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att CFO:n har rätt kompetenser. Enligt Martin är det främst tre egenskaper som utmärker den moderna ekonomichefen.

Engagerad

En modern CFO måste ha ett intresse för affärer, omvärldsbevakning och trender. Dels ska personen vara väl insatt i branschen och hålla sig uppdaterad på de senaste marknadstrenderna. Men för att lyckas i rollen behöver personen också engagera sig i att driva och utveckla verksamheten.  

Strategisk

Medan en traditionell CFO:s uppgift var att rapportera insikter baserat på historisk data, behöver den samtida ekonomichefen ha förmågan att omvandla data och måla upp framtidsscenarier. Det kan vara en svår omställning för många. Men att vara strategisk är en förutsättning för att lyckas i dagens roll som CFO.

Ödmjuk

Som tidigare nämnts, spelar ekonomiavdelningen en viktig roll när ledningen ska fatta beslut. Som ledare för ekonomiavdelningen är det därför viktigt att vara ödmjuk och lyssna till samtliga i teamet som kan bidra till mer noggranna analyser.

 

Nyckeltal används som ett redskap för att styra verksamheten åt rätt håll. Men vilka nyckeltal bör du fokusera på? Ladda ner vår guide om hur du förbättrar nyckeltalen som skapar ett friskt och lönsamt bolag.

Guide: Så förbättrar du dina nyckeltal

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering